DANSK JAGTFORSIKRING

 

af advokat Michael S. Wiisbye, direktør i Dansk Jagtforsikring A/S

Grundlaget for Dansk Jagtforsikring A/S
Efter jagtlovens § 44 skal alle danske jægere være sikret af en ansvarsforsikring, der dækker det juridiske erstatningsansvar, som en jæger måtte pådrage sig, hvis personer eller ting (herunder dyr) rammes af skud afgivet under jagt.

 

Gennem årtier har denne ansvarsforsikring i praksis været placeret hos Dansk Jagtforsikring A/S, der ejes af Miljøministeriet (51%) og Danmarks Jægerforbund (49%) i fællesskab, og som alene drives med det formål at dække det erstatningsansvar, som jægerne i medfør af jagtloven skal være forsikret mod. Præmien for denne forsikring indgår i det samlede gebyr for jagttegnet, og svarer for tiden til 35 kr. pr. jæger. Da der i dag er ca. 175.000 jægere, der har indløst jagttegn, er det samme antal personer derfor dækket af Dansk Jagtforsikring under jagt i Danmark og resten af Europa.

 

Jagtansvarsforsikringen svarer ganske til de krav, som fremgår af Naturstyrelsens jagttegnsbekendtgørelse § 46 med bilag. Man kan således ikke tegne andre forsikringer hos Dansk Jagtforsikring; hverken ulykkesforsikring for jægere, hundeforsikring, tillægsforsikring med større summer eller andet.

 

For tiden dækker jagtansvarsforsikringen personskader med op til 10 mio. kr. pr. skade, mens tingsskade dækkes med op til 2 mio. kr. Dette er de helt sædvanlige maksima for private ansvarsforsikringer i Danmark; herunder f.eks. den ansvarsforsikring, der er knyttet til de fleste danskeres familie- og indboforsikring.

 

Forudsætninger for, at jagtforsikringen dækker. 
I praksis dækkes alle skader, der forårsages ved afgivelse af skud under jagt. Det er således ikke nogen forudsætning, at en skadeforvoldende jæger har handlet med en større eller mindre grad af uagtsomhed – ansvaret er altid dækket.

 

Kun såfremt jægeren har handlet med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller ved grov hensynsløshed, kan der være tale om, at Dansk Jagtforsikring efter at have udbetalt erstatning til skadelidte, kræver erstatning tilbagebetalt helt eller delvist af skadevolder. Dette sker kun meget sjældent. Et eksempel herpå var en jæger, der under ulovlig jagt om natten dræbte en hund i den tro, at det var en ræv.

 

Det er en forudsætning, at skaden er forvoldt under jagt ”eller i umiddelbar forbindelse med jagtens påbegyndelse eller afslutning”. Som tommelfingerregel kan man sige, at skuddet skal være afgivet mellem parole og … .

 

Skader forvoldt f.eks. på vejen til og fra jagt; på et tidspunkt hvor jagten midlertidigt er indstillet; på en skydebane eller under omstændigheder, hvor våbnet ikke anvendes til jagt, er ikke dækket af jagtansvarsforsikringen. Efter omstændighederne kan en sådan skade dog muligvis være dækket af jægerens egen, private ansvarsforsikring.

 

Det er Dansk Jagtforsikrings praksis også at dække skader forvoldt under regulering af vildt; dog under forudsætning af, at det kan dokumenteres, at der er tale om lovlig regulering.

 

De fuldstændige forsikringsbetingelser for Dansk Jagtforsikring kan rekvireres hos selskabet.

 

I de tilfælde, hvor en anmeldt skade falder uden for ansvarsforsikringens dækningsområde, rådgiver Dansk Jagtforsikring ofte om, hvilke andre muligheder, der eventuelt kan være for at opnå erstatning eller forsikringsdækning.

 

Hvilke skader indtræffer?
Heldigvis sker der kun relativt få skader under jagt i Danmark, og kun ganske få af disse skader er alvorlige personskader.

 

I 2013 anmeldtes i alt 74 ansvarsskader. Kun 6 af disse angik personskade, og kun én af personskaderne har medført en reserve på mere end 100.000 kr. (Når en skade ikke her og nu kan opgøres til et bestemt beløb, der skal udbetales, men f.eks. må afvente skadens endelige følger, afsættes en såkaldt reserve i form af et beløb, der svarer til de samlede forventede udgifter ved sagens afslutning.)

 

De skader, der ikke angår mennesker, anses som ”tingsskader”, uanset om det er ting eller dyr, der rammes. Langt de fleste tingsskader er parkerede biler eller hunde (sædvanligvis jagthunde), der bliver ramt under jagt. I 2013 blev således 32 biler og 16 hunde ramt af skud under jagt. Øvrige tingsskader angik en mangfoldighed af forskellige skader på så forskelligartede objekter som grise, briller, termoruder, campingvogne, traktorer, carporte, mange forskellige bygningsdele, en postkasse m.v.

 

Man kan naturligvis kun glæde sig over, at der – trods alt – ikke er flere personskader; men de mange biler og hunde, der rammes, er bekymrende. Der vil ofte befinde sig mennesker i umiddelbar nærhed af såvel parkerede biler som hunde.

 

Det kan bemærkes, at i vintersæsonen 2013/14 er usædvanligt mange hunde blev ramt under rævejagt – også selv om hundenes pels ikke altid havde en farve, der kunne forveksles med en ræv. Der kan derfor være grund til at opfordre til særlig agtpågivenhed under denne form for jagt.

 

Hvad koster skaderne?
I 2013 blev der i alt afsat 821.497 kr. til erstatninger. Erstatningerne fordelte sig med 218.540 kr. til personskader og 602.957 kr. til tingsskader.

 

Det samlede erstatningsniveau var forholdsvist lavt i 2013. Til sammenligning kan nævnes, at erstatningsudbetalingerne i de foregående år beløb sig til ca. 3.600.000 kr. i 2010, 644.000 kr. i 2011 og 640.000 kr. i 2012.

 

Erstatningsniveauet for tingsskader er nogenlunde stabilt, og der er kun sjældent særlige kostbare skader på ting eller dyr.

 

Derimod kan erstatningsniveauet for personskader ændre sig markant fra år til år. Det beror på tilfældigheder, om der f.eks. det ene år ikke er en eneste alvorlig personskade og det næste år måske tre alvorlige personskader. Da det netop er personskaderne, der sædvanligvis ”fylder” mest på udgiftssiden i jagtforsikringens regnskab, ligger det i denne forsikrings natur, at erstatningsniveauet – og dermed selskabets resultat - varierer meget fra år til år, således som tallene ovenfor også illustrerer. Men set over tid viser erfaringen, at den beskedne præmie er tilstrækkelig til at dække såvel skader som administration m.v.

 

Finanstilsynet har komplekse og strenge regler, der sikrer, at forsikringsselskaber selv i meget dårlige år har rigelig økonomisk volumen til at klare alle skader og andre forpligtelser.

 

Disse regler gælder naturligvis også for Dansk Jagtforsikring, der fuldt ud lever op til de høje krav til solvens, der efter de nugældende, EU-baserede retningslinjer gælder for et forsikringsselskab, der tegner ansvarsforsikring. En betydelig del af præmieindtægten går til at tegne genforsikring. I tilfælde af meget store skader skal Dansk Jagtforsikring derfor kun betale op til en vis grænse, hvorefter genforsikringen betaler resten. Desuden har selskabet gennem årene opbygget en betydelig egenkapital, der også er garant for selskabets økonomiske soliditet – helt i overensstemmelse med Finanstilsynets regler.

 

Dansk Jagtforsikring behandler også andet end ansvarsskader.
I et vist omfang og afhængig af økonomien sponsorerer Dansk Jagtforsikring visse former for sikkerhedsudstyr. Gennem årene har der således i betydeligt omfang været udleveret f.eks. ørepropper, sikkerhedsbriller, orange bånd og sikkerhedsveste til jægere og hunde, m.v. Forsikringsselskabet kan selvsagt ikke finansiere nødvendigt sikkerhedsudstyr til alle landets jægere; og ordningen skal primært gøre nye jægere mere sikre på de første jagter samt give incitament til, at jægeren fremadrettet selv anskaffer godt sikkerhedsudstyr.

 

Gennem en årrække har Dansk Jagtforsikring endvidere pr. kulance valgt at betale skader på schweisshunde, som kommer til skade i tjenesten, hvad enten der er tale om vildt skudt under jagt eller trafikeftersøgning. Registrerede schweisshundeførere kan, såfremt en skade overgår deres hund, indsende en ansøgning til jagtansvarsforsikringen, der herefter vurderer, hvorvidt man i den konkrete sag vil betale udgifter til dyrlægebehandling eller, i værste fald, en vis erstatning til dækning af en dræbt hund. Statistikken viser, at schweisshunde lever et farligt liv – i 2013 modtog Dansk Jagtforsikring i alt 37 ansøgninger om erstatning for skaderamte schweisshunde, og der udbetaltes i alt godt en kvart million kroner pr. kulance til schweisshunde.

 

En skadesags forløb – fra anmeldelse til erstatning
Når skaden er sket, er det jægeren (skadevolder), der skal indgive anmeldelse til Dansk Jagtforsikring – ikke skadelidte. Det skyldes, at det er jægeren, der er sikret i henhold til ansvarsforsikringen.

 

I meget sjældne tilfælde er den skadeforvoldende jæger ukendt eller det er ikke muligt at formå ham til at indsende skadesanmeldelse. I så fald vil Dansk Jagtforsikring efter omstændighederne behandle en anmeldelse indsendt af skadelidte selv.

 

Ved anmeldelse af skade skal altid anvendes en anmeldelsesformular, som rekvireres fra selskabet. (Anmeldelsesformularen kan rekvireres på telefon nr. 33 11 07 47.) Eventuel supplerende forklaring eller andet materiale kan altid vedlægges anmeldelsesformularen, når denne indsendes.

 

Sammen med skadesanmeldelsen skal indsendes kopi af gyldigt jagttegn, hvorved det dokumenteres, at jægeren er omfattet af ansvarsforsikringen, der jo automatisk følger med jagttegnet.

 

Til brug for behandlingen af sagen er det nødvendigt, at selskabet modtager en fyldestgørende forklaring om, hvorledes skaden skete, hvilken skade, der skete og hvem eller hvad der er skaderamt.

 

Hvis skadelidte allerede har fremsat et konkret erstatningskrav, bør dette også oplyses.

Hvis der er sket skade på ting (herunder dyr), som er dækket af skadelidtes egen forsikring, bortfalder jægerens ansvar. Det følger af en bestemmelse i erstatningsansvarsloven og gælder alle ansvarssager, hvor skadevolder er en privat person. Men selv om skaden måtte være dækket af skadelidtes egen forsikring, dækker jagtansvarsforsikringen dog en eventuel selvrisiko. Ved anmeldelse af tingsskader skal der derfor gives oplysning om, hvorvidt skadelidte selv har en relevant forsikring.

 

De fleste skadesager kan færdigbehandles allerede når anmeldelsen med bilag modtages. Det gælder eksempelvis, når det er ubestridt, at jægeren har afgivet et skud, der har ramt en anden person eller dennes ejendele, hvorved der er sket en skade, som kan opgøres til et bestemt beløb. I så fald kan erstatning ofte udbetales med det samme og sagen afsluttes.

 

I andre tilfælde er det nødvendigt at indhente yderligere oplysninger om selve hændelsesforløbet, f.eks. for at afklare, om skadelidte selv bærer ansvaret for uheldet (egen skyld). Dette er dog kun uhyre sjældent tilfældet.

 

I en del tilfælde må der rettes henvendelse til skadelidte for at få afklaret, hvad det vil koste at udbedre skaden. Oftest vil dette kunne klares ved fremsendelse af faktura eller lignende dokumentation for værdien af en genstand, der er blevet ødelagt. Hvis der skal foretages reparation, fremsendes sædvanligvis enten regning eller tilbud/overslag. Herefter vil erstatningen i langt de fleste tilfælde hurtigt kunne opgøres og udbetales til skadelidte.

 

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at indhente en sagkyndig erklæring om værdien af det beskadigede. Eksempelvis har en landbrugsekspert afgivet udtalelse om værdien af en avlstyr, der blev dræbt under jagt i udlandet, og hvor landmanden rejste et overraskende (og – viste det sig – urealistisk) højt erstatningkrav. I en anden sag kunne en våbenekspert oplyse, at et smukt ciseleret jagtgevær var et mesterstykke, hvis ”tvilling” ejedes af den svenske konge.

 

Ved dræbte hunde tages udgangspunkt i prisen for en ny (typisk stambogsført) hvalp af samme race og avlsmæssig kvalitet som den dræbte hund. Efter omstændighederne kan en meget erfaren og dygtig jagthund godt have haft en reel salgsværdi, som er højere end prisen for en hvalp af samme race. Af og til vurderer hundens ejer, at den pågældende hund havde en relativt høj værdi, og i så fald gennemgår Dansk Jagtforsikring den dokumentation, der måtte foreligge vedrørende den pågældende hund, herunder f.eks. præmiering ved markprøver eller udstilling m.v. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark har udarbejdet nogle retningslinjer med principper for vurdering af visse jagthunde. Disse retningslinjer indgår undertiden også i vurderingen af, hvad skadelidte skal have i erstatning for den dræbte hund.

 

Ved personskade opgøres erstatningen i overensstemmelse med de detaljerede regler, der findes i erstatningsansvarsloven. Der er skrevet tykke bøger om opgørelse af erstatning for personskade; men her skal blot kort nævnes nogle af de væsentligste poster, der kan komme på tale:

  • Tabt arbejdsfortjeneste.
  • Behandlingsudgifter.
  • Godtgørelse for varigt mén.
  • Erstatning for varigt erhvervsevnetab.
  • Forsørgertabserstatning (ved dødsfald).

 

Hvorledes erstatningen i konkrete tilfælde beregnes, afgøres efter erstatningsansvarsloven og den righoldige retspraksis, der findes vedrørende anvendelsen af denne lov.

 

De fleste personskader får heldigvis kun midlertidige, kortvarige følger for skadelidte. Der er typisk tale om, at skadelidte er blevet ramt af et hagl, der fjernes på skadestue, typisk uden efterfølgende sygemelding. Uanset om sådanne skader, der ikke medfører sygemelding eller lignende, ikke berettiger til godtgørelse efter erstatningsansvarslovens regler, har Dansk Jagtforsikring den faste praksis – som det eneste forsikringsselskab – at man altid udbetaler 2.000 kr. i godtgørelse for svie og smerte, når en person er blevet ramt af et skud; uanset at loven ikke giver nogen ret hertil.

 

Ved personskade, der medfører sygemelding, skal skadelidtes læge udfylde en erklæring, der gør selskabet i stand til at vurdere skadens alvor og beregne eventuel erstatning. Under tiden suppleres dette med speciallægeerklæringer eller lignende.

 

Lægens honorar for at udfærdige erklæringer betales altid af selskabet, uanset om tilfældet berettiger til erstatning eller ej.

 

Hvis skaden medfører, at skadelidte i en periode ikke kan passe sit arbejde og derfor måske lider et indtægtstab, udfylder arbejdsgiveren en erklæring til brug for selskabets beregning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

I mere alvorlige tilfælde af personskade, hvor godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for erhvervsevnetab kan komme på tale, anmodes Arbejdsskadestyrelsen sædvanligvis om at vurdere de helbredsmæssige følger samt opgøre méngrad og erhvervsevnetab. (Efter erstatningsansvarsloven er Arbejdsskadestyrelsen den sagkyndige og uvildige instans, der kan afgive sådanne udtalelser, uanset om der er tale om en arbejdsskade eller en hvilken som helst anden form for personskade.)

 

Arbejdsskadestyrelsen vil ofte foranledige, at der foretages yderligere lægeundersøgelser. Forsikringen betaler alle udgifter forbundet med denne sagsbehandling, uanset om skaden i sidste ende berettiger til erstatning eller ej.

 

Hvis skadelidte ikke er tilfreds med den erstatning, som Dansk Jagtforsikring tilbyder, har man mulighed for at klage til bestyrelsen, der herefter behandler sagen på førstkommende bestyrelsesmøde. Kun uhyre sjældent opstår der en sådan uenighed, at sagen ender ved domstolene. Praksis for de ganske få sager, der i de sidste 10 år har været behandlet ved domstolene, har altovervejende givet opbakning til selskabets sagsbehandling.

 

Forsikringsdækning under jagtrejser
Flere af de senere års mere alvorlige skader er indtruffet under jagtrejser; oftest ved riffeljagt. I den forbindelse bemærkes, at Dansk Jagtforsikring inden for de rammer, som følger af bekendtgørelsen og de på grundlag heraf gældende forsikringsbetingelser, dækker skader forvoldt i Europa. Skulle der under jagt i udlandet blive stillet konkrete krav om en forsikringsdækning, der overstiger Dansk Jagtforsikrings standardbetingelser, har selskabet ikke mulighed for at tilbyde tillægsforsikring. Sædvanligvis kan man dog lokalt tegne en forsikring, der dækker en jagt i udlandet, som måtte falde uden for Dansk Jagtforsikrings dækningsomfang.

 

---ooOoo---

 

Som eksempel på skader, der anmeldes til Dansk Jagtforsikring, kan henvises til Stig Møllers artikel i JÆGER nr. 10/2013 (oktober), s. 106 – 110. Her findes også mange gode eksempler på skader, som kunne og burde have været undgået.

 

Selv om én skade er for mange, må det vel realistisk set erkendes, at man aldrig helt kan undgå, at skader opstår. Men skader som f.eks. typen ”Hund ramt ved afgivelse af skud til lavtflyvende fasan” er der sjældent nogen god undskyldning for, og det er oftest kun en ringe trøst for skadelidte, at jagtforsikringen betaler erstatning for en sådan ulykke. Man kan derfor kun gentage opfordringen i den artikel: Pas på hinanden derude!

 

---ooOoo---

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/