Vedtægter

Slangerup Jagtforenings vedtægter

 

1.0     Navn og hjemsted.
2.0     Forholdet til Danmarks Jægerforbund.
3.0     Formål og opgaver.
4.0     Optagelse.
5.0     Ophør.

6.0     Kontingent og hæftelser.
7.0     Ordinær generalforsamling.
8.0     Ekstraordinær generalforsamling.
9.0     Afstemninger.
10.0   Bestyrelsen.
11.0   Formue og regnskabsår.

12.0   Repræsentanter.
13.0   Udvalg.
14.0   Økonomi.

15.0   Revision.
16.0   Sammenslutning.
17.0   Opløsning.

18.0   Ikrafttræden.


1.0  
Navn og hjemsted.

1.1
   Foreningens navn er SLANGERUP JAGTFORENING (SLJF)


1.2   Foreningens hjemsted er Slangerup kommune.

1.3   Foreningen er tilsluttet Dansk Flugtskydningsforbund (DFF) under Dansk Skytte Union (DSkyU) og således under Danmarks IdrætsForbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

2.0   Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

2.1   Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.


2.2   DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0   Formål og opgaver.

3.1   Foreningens formål er at samle jægerne inden for foreningens område og at fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.


3.2   Foreningens formål er at dyrke flugtskydning som idræt og konkurrenceskydning samt på anden måde virke for denne sport fremme.

3.3   Foreningen er af Politimesteren i Hillerød politikreds bemyndiget til at underskrive våbenlegitimationer. Våbenlegitimationen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.

3.4   Foreningen skal orintere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

4.0   Optagelse.

4.1   Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.


4.2   Ved indmeldelse modtager det nye medlem en velkomstskrivelse og foreningens vedtægter.

5.0   Ophør.

5.1   Udmeldelse af foreningen skal ske med en måneds varsel gældende fra den 1. i en måned.


5.2   Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3   Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s bestyrelse.

5.4   Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel af foreningens formue, samt det indbetalte årskontingent.

6.0   Kontingent og hæftelser.

6.1   Det samlede årlige kontingent indbefatter kontingent til Danmarks Jægerforbund (pristalsreguleret) samt kontingent til lokalforeningen (fastsættes på generalforsamlingen)


6.2   Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior-, senior- og ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffer nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.

6.3   Medlemmer hæfter ikke for DJ´s og foreningens forpligtelser.

7.0   Ordinær generalforsamling.

7.1   Generalforsamlingen er foreningens højste myndighed.


7.2   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

7.3   Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og forhold vedr. forslag fra bestyrelsen skal ske i DJ´s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne (evt. ved lokalforeningensblad) med mindst 14 dages varsel.

7.4   Dagsordenen har følgende punkter:
         1.  Valg af dirigent og sekretær
         2.  Formandens beretning
         3.  Udvalgsformændenes beretning
         4.  Revideret foreningsregnskab
         5.  Revideret regnskab for flugtskydning
         6.  Fastlæggelse af kontingent, fremlæggelse af budget
         7.  Indkomne forslag
         8.  Valg af formand i ulige år
         9.  Valg af kasserer i lige år
         10. Valg af 3 udvalgsformænd
         11. Valg af udvalgsmedlemmer
         12. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
         13. Eventuelt

8.0   Ekstraordinær generalforsamling.

8.1   Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftlig over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet.


9.0   Afstemninger.

9.1   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


9.2   Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

9.3   Afstemning sker skriftligt, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede kræver det, eller hvis dirigenten finder det hensigtsmæssigt.

9.4   Vedtagelse kræver simpelt stemmeflertal. Personvalg kræver relativ stemmeflertal.

9.5   Ændringer af vedtægterne kræver 2/3 stemmeflertal.

10.0   Bestyrelsen.

10.1   Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.


10.2   Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, kasserer og 3 udvalgsformænd.

10.3   Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4   Udvalgene betår af mindst 3 medlemmer (formand og 2 medlemmer)

10.5   formand og kasserer vælges direkte på skrift i ulige henholdsvis lige år.

10.6   Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.7   Udvalgene vælger af sin midte en næstformand (der samtidig er suppleant til bestyrelsen) og en sekretær.

10.8   Bestyrelsen holder møder efter behov, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

10.9   Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Dette gælder også for udvalgne.

10.10   Hvert bestyrelses- /udvalgsmedlem har 1 stemme.

10.11   Beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme dobbelt.

11.0   Formue og regnskabsår.

11.1   Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut eller i sikre værdipapirer.


11.2   Regnskasåret er 1. oktober til 30 september.

12.0   Repræsentanter.

12.1   Repræsentanter til DJ´s organer vælges i det omfang afdelingens størrelse berettiger til det, idet bestyrelsen dog kan beslutte, at bestyrelses- udvalgsmedlemmer repræsenterer foreningen i denne sammenhæng.


13.0   Udvalg.

13.1   Foreningen opretter 3 faste udvalg til at varetag foreningens aktiviteter, 1 flugtskydningsudvalg, 1 hundeudvalg samt 1 aktivitetsudvalg.


13.2   Udvalgsmedlemmer vælges for 1 år, formanden dog for 2 år.

13.3   På generalforsamlingen vælges udvalgsmedlemmer efter behov.

13.4   Udvalgene kan efter behov selv konstituere sig med flere udvalgsmedlemmer.

13.5   Udvalgene kan efter behov nedsætte underudvalg. Formanden for disse underudvalg skal være en af de på generalforsamlingen valgte udvalgsmedlemmer.

13.6   Udvalgene kan indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger med henblik på en bedre udnyttelse af ressourcerne og for at opnå en bedre økonomi. Formelle samarbejdsaftaler indgås via de respektive bestyrelser.

13.7   Bestyrelsen afstikker rammerne for udvalgenes økonomi, samt uddelegerer økonomiske beføjelser. Underudvalgenes økonomi bestemmes af bestyrelsen.

14.0   Økonomi.

14.1   Udgifter til møder, kursus m.v. afholdes af foreningen i overensstemmelse med DJ´s love, samt den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden. Tilskud til kursus efter behov og efter aftale med bestyrelsen.


14.2   Likviditeten i foreningens drift skal altid være disponibel for kassereren. Formuen derudover skal indsættes på spærret konto, hvor der kun kan disponeres med underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer.

15.0   Revision.

15.1   Der vælges for 2 år ad gangen 2 kritiske revisorer samt en supplant. Revisorer vælges på skrift i lige og ulige år.


15.2   Revisorer reviderer og påtegner regnskabet ved regnskabsafslutning både i hovedafdeling og i flugtskydningsudvalg. I flugtskydningsudvalg afstemmes også beholdening af patroner og lerduer.

15.3   Ingen medlemmer af bestyrelsen og/eller udvalg kan vælges til revisorer.

16.0   Sammenslutning.

16.1   Genralforsamlingen kan med 2/3 flertal bemyndige bestyrelsen til at forhandle og gennemføre sammenlægning med lokale nabojagtforeninger under DJ.


17.0   Opløsning.

17.1   Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds og højst 2 måneders interval vedtage, at foreningen skal opløses.


17.2   Foreningens evt. formue skal i givet tilfælde, efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af DJ i en femårs periode indtil en ny forening med samme navn er oprettet i kommunen. Er dette ikke opfyldt, anvendes de bundne midler med tilførte renter til naturbevarende formål i kommunen efter DJ´s skøn.

18.0   Ikrafttræden.

18.1   Disse vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 29.10.1998 og tilføjelserne under pkt. 1.3, 3.2, 3.3 og 3.4 på generalforsamling den 28.10.2004 og træder i kraft samme dag med forbehold for godkendelse af DJ.

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/